Suslikujaht

Kooliaste: III kooliaste/gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema: Suslikujaht
Tunni eesmärgid:

 • Valimisvõitluse süvenenum jälgimine
 • KOV ja riigi ülesannete ning pädevuste eristamine
 • Fookuse tõmbamine KOV teemadele
 • Argumenteeritud seisukohtade tuvastamine
Jälgimine:

 • „Suslikute“ hulk ja kvaliteet
 • Erinevate poliitiliste jõudude jälgimine erinevates kanalites
Hindamine:

 • Parimad suslikukütid saavad hinde või auhinna
 • Soovi korral võib seada kvoodi, mitu suslikut peab püüdma

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Vajadusel valimiste korralduse kordamine
 • Hea argumenteerimise põhimõtete kordamine
 • „Susliku“ defineerimine tarkvalija.eu portaali abil
2. Ettevalmistus

 • Õpiku, käsi- või töölehtede ettevalmistamine KOV ja riigi ülesannete ning pädevuste eristamiseks
 • Nimekirjast sobilike „suslikute“ väljavalimine ning esitatavasse vormi paigutamine (nt PowerPoint esitlus, tööleht, käsileht jne)
 • Soovi korral klassi jagamine paaridesse/gruppidesse
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on muuta valimisvõitluse jälgimine õpilastele kaasahaaravaks ja võistluslikuks, samal ajal  kinnistades teadmisi KOV- ja riigitasandi pädevuste erinevustest. Selleks võistlevad õpilased, kes leiab valimisperioodil rohkem „suslikud“, jälgides kandidaatide, erakondade ja valimisliitude erinevaid avalikkusele suunatud sõnumeid ja kanaleid. Kes kogub rohkem suslikuid ongi parim suslikukütt!

 1. Õpetaja juhendamisel käsitletakse KOV- ja riigitasandi ülesannete ning pädevuste erinevust ning ulatust. Selleks sobivad RÕK-le vastavad õpikud, käsilehed või ka www.tarkvalija.eu portaal. Teoreetilised teadmised on aluseks hilisemale edukale suslikujahile, sest selleks, et suslik kinni püüda, tuleb teada, mida ta teeb.
 2. Koos õpetajaga tutvutakse www.tarkvalija.eu susliku definitsiooniga. Vaadatakse videoid ning „suslikutuvastamismasinat“. Õpetaja tutvustab päriselulisi näiteid suslikutest. Viimase hõlbustamiseks on tunnikavale lisatud näited Eesti Väitlusseltsi suslikujahilt 2021. aasta KOV valimiste perioodilt.
 3. Õpetaja selgitab suslikujahi reegleid: kui pika perioodi (nt nädal) jooksul ja millises vormis (nt dokument linkide ja piltidega) tuleb kõigil suslikuküttidel õpetajale esitada, et järgmisel kohtumisel saaks arutada, kes on püüdnud kinni enim suslikuid.
4. Tagasiside

Klass analüüsib koos õpetajaga suslikute näiteid. Arutatakse, kas kõik näited vastavad susliku kriteeriumidele. Parimatele suslikuküttidele jagatakse auhindu.

 Näiteid 2021. aasta KOV valimiste suslikujahist

Isamaa “Tartu pealinnaks”. Suslik, sest on lubadused, mis ei ole KOV pädevuses.


Reformierakonna lubadus Pärnus: “Toetame Pärnusse kolmanda silla ehitamist. Peame linna huve kaitstes ja esindades oluliseks, et sealjuures oleks riigipoolne rahastus minimaalselt 16 miljonit eurot.” 
Suslik, sest lubab, et saab riigi käest mingid konkreetsed summad, mis on suuremad, kui teised erakonnad saaksid kätte ning see käi kokku erakonna pädevusega KOV volikogus.


Keskeraonna valimislubadus “Igas omavalitsuses töötame välja tervikliku ning ohutu kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku. Lähiaastatel toetame riigi poolt kergliiklusteede rajamist 25 miljoni euroga.” Suslik, sest lubab KOV valimistel kandideeris teha riigitasandil tegusid.


EKRE kampaaniavideo viis plussi, kus viidatakse näiteks immigratsiooni piiramisele, LGBT+ küsimustele lasteaedades ja koolides ning presidendi otsevalimistele. Suslik, sest tegemist ei ole KOV pädevuses teemadega.