Kuidas ära tunda suslikut?

“Suslik on urgudes pesitsev keskmise suurusega näriline, kes seisab tagajalgadel ja lubab kokku suuri asju, mille teostamine pole üldse kohalike omavalitsuste pädevuses.”

Siin saad kontrollida, kas valimislubaduse elluviimine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järel on tõenäoline või on tegemist suslikuga.

Millise valdkonnaga on valimislubadus seotud?

Haridus
Sotsiaalhoolekanne
Elamu- ja kommunaalmajandus
Kultuur, sport, noorsootöö ja vaba aeg
Liikuvus
Rahvatervis ja turvalisus
Muu

HaridusKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • Lasteaedade, alg- ja põhikoolide, ning huvikoolide ja osaliselt gümnaasiumide ülalpidamine ehk tegevuskulude (hoonete remont, inventari ning õpikute soetamine jm) katmine;
 • Munitsipaalkoolide pedagoogide palkade maksmine, kasutades riigieelarvest eraldatud vahendeid nende ülesannete täitmise toetamiseks;
 • Vajadusel õpilastranspordi korraldamine.
JAH
EI

SotsiaalhoolekanneKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • sotsiaalabi korraldamine;
 • eakate, puuetega inimeste ning teiste abivajajate hoolekande (sh avahoolduse) korraldamine;
 • hooldekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamise korraldamine;
 • peamiste sotsiaalteenuste osutamine (nt koduteenus, üldhooldusteenus, asendushooldus jne);
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine.
JAH
EI

Elamu- ja kommunaalmajandusKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • oma territooriumil üld-, detail- ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute koostamine;
 • projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade välja andmine;
 • riikliku ehitusjärelevalve teostamine;
 • elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamine;
 • elamu- ja kommunaalmajanduse teenuste (vesi, küte, kanalisatsioon jt) osutamise korraldamine;
 • kommunaalteenuseid osutavate ettevõtete asutamine;
 • jäätmemajanduse toimimine.
JAH
EI

Kultuur, sport, noorsootöö ja vaba aegKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • kohaliku omavalitsuse omanduses olevate raamatukogude, kultuurimajade, muuseumide, spordirajatiste ning muude valdkonna asutuste ülalpidamine;
 • kultuuri, spordi ja noorsootöö korraldamine;
 • järelevalve teostamine tema territooriumil asuvate mälestiste üle;
 • muinsuskaitse nõuete täitmine;
 • kohaliku kultuuri- ja spordielu ning huvitegevuse aktiivne toetamine.
JAH
EI

LiikuvusKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • kohalike teede ja tänavate korrashoid;
 • maakondliku ühistranspordi (bussi- ja laevaliikluse) korraldamine koostöös riikliku Maanteeametiga läbi selleks moodustatud piirkondlike ühistranspordikeskuste.
JAH
EI

Rahvatervis ja turvalisusKas lubadus on seotud mõnega neist ülesannetest?

 • Elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
 • rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
 • Üle 10 000 elanikuga omavalitsused peavad elutähtsa teenuse osutamise korral tagama kaugküttega varustamise, kohaliku tee sõidetavuse ja veega varustamise ja kanalisatsiooni toimepidevuse.
JAH
EI