Meist

“Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” on Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt. 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste eel soovime tekitada ühiskonnas huvi kaasa rääkida olulistes ja asjakohastes küsimustes. Peame tähtsaks, et ühiskondlik diskussioon oleks kvaliteetne ja edasiviiv, keskendudes eelkõige kohaliku omavalitsuse (KOV) pädevuses olevatele ülesannetele ning ennetades valeväidete ja –lubaduste esitamist. On oluline, et avalikud debatid ei kajastaks ainuüksi kandidaatide lubadusi, vaid võtaksid luubi alla ka tulevikku vaate ja kandidaatide jaoks ebamugavad teemad ning looks arusaama olulistest Eesti ühiskonda mõjutavatest pikaajalisest valikutest ja otsustuskohtadest kohaliku omavalitsuse tasandil.

Kvaliteetne valimisdebatt on vajalik mõistagi valijale selleks, et osata eristada, mida üks või teine kandidaat/erakond teha kavatseb ning milleks on võimeline. On oluline, et valija tunneb ära võimalikud valeväited ja -lubadused, mille elluviimine ei ole kohaliku võimu pädevuses. Meie sihiks on asjakohane debatt ja tark/informeeritud valimiskäitumine. Selle saavutamiseks suhtleme nii valijaga otse kui ka ajakirjanike toetamise ja võimestamise kaudu, kellel keskne roll avalike debattide asjakohasuse ja kvaliteedi suunamisel ja tagamisel.

Avaliku debati kvaliteedi tõstmiseks ja valijate informeerituse suurendamiseks peame vajalikuks tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele:

  • Millised teemad on üldse KOV pädevuses ja millised mitte?
  • Millised on erinevates KOV pädevuses olevates valdkondades kõige suuremad kitsaskohad, millele poliitikud/kandidaadid peaksid oma lubadustes ja tegevustes tähelepanu pöörama?
  • Kuidas läheb minu kohalikul omavalitsusel teistega võrreldes? Kuidas erinevaid KOV elu olulisi küsimusi on teistes KOVides edukalt lahendatud?
  • Kuidas orienteeruda valimisdebattides – kuidas tunda ära valeväited ja -lubadused?

Eesti Väitlusselts tegutseb selle nimel, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendab selleks vajalikke oskusi.

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Panustame sellesse, et ühiskondlik arutelu oleks sisukas, edasiviiv ning looks laiema kaasamõtlejate ringi. Jõudmaks reaalsete tegudeni, oleme oma töövaldkondades toeks ka koolituste ja nõuandmisega.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
Projekti käigust

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel koostasime viis teemalehte ning ühe, kus andsime valdkondade kaupa ülevaate KOV vastutusaladest. Teemalehtedes võtsime süvendatult vaatluse alla viis valdkonda – avatud valitsemine (sh kaasamine ja koostöö kogukondade ning vabaühendustega), sotsiaalkaitse, tervis, haridus ja keskkond. Andsime neis ülevaate olulisematest lähiaastaid mõjutavatest trendidest ja pakkusime soovitusi, mida KOV-id võiksid ette võtta. Koondasime need projekti veebilehele tarkvalija.eu koos valimislubaduste analüüsimise tööriista, videoklippide ja viidetega KOVide teenuseid puudutavatele andmetele.

Arendasime 2017. aastast kasutusel olnud faktikontrollide formaati ja saatsime suurematele erakondadele ka eelhoiatuse, et hoiame silma peal lubaduste asjakohasusel. Augustist valimiste nädala lõpuni töötasid aktiivselt faktikontrolörid, kes kontrollisid kandidaatide väljaütlemisi ja programme hea valimistava suhtes, hinnates eelkõige, kas lubatu on KOV volikogu pädevuses. Need avaldasime koostöös EPL-i ja Delfiga.

Loodame, et olime toeks neile, kes jagavad meiega sarnaseid arusaamu eri teemade olulisusest, pakkusime neile oma materjalidega mõtteainest ja ideid, olgu siis tegu kas nimekirjade/kandidaatidega või kohalike ajakirjanike, õpetajate või muude aktiivsete inimestega.

Augustis alustasime noortele mõeldud koolitustega avatud noortekeskustes, koolides ja osaluskogudes. Väitlusseltsi koolitajate juhendamisel, seltsi missioonist lähtuvalt ikka argumendi mudeli kaudu, tutvustasime noortele kohalike valimiste, kriitilise mõtlemise ja valimislubaduste hindamise olulisust. Koolitused jätkuvad projekti raames ka 2022. aastal. Lisaks töötame teemalehtede põhjal välja õppematerjale, mida tutvustame samuti 2022. aasta kevadel.

Projekti on erinevad organisatsioonid ja inimesed panustanud juba 260 tundi vabatahtlikku tööd. Aitäh!

Eesti Väitlusselts
tegutseb selle nimel, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendab selleks vajalikke oskusi.

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Panustame sellesse, et ühiskondlik arutelu oleks sisukas, edasiviiv ning looks laiema kaasamõtlejate ringi. Jõudmaks reaalsete tegudeni, oleme oma töövaldkondades toeks ka koolituste ja nõuandmisega.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)
on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
"Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest"
Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga

Meediapäringud: Laura Mallene (Praxise kommunikatsioonijuht) laura.mallene@praxis.ee 5621 3970; Maarja Pärn (Eesti Väitlusseltsi kommunikatsioonijuht) maarja@argument.ee 5562 9659