Argumendi moodustamine teemalehe põhjal

Kooliaste: III kooliaste, gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema: Kohalike omavalitsuste roll hariduse valdkonnas
Tunni eesmärgid:

 • Argumenteeritud eneseväljenduse arendamine
 • Argumendi mudeli kinnistamine
 • Funktsionaalse ja struktureeritud lugemisoskuse arendamine
Hindamine:

 • Hinnata argumendi mudeli osade vastavust teooriale

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Argumendi mudeli tutvustamine/kordamine
 • Kohalike omavalitsuste ülesannete teemaline arutelu
2. Ettevalmistus

 • Argumendi mudeli kuvamine ekraanil/seinal/tahvlil
 • Teemalehe väljaprintimine või muul viisil õpilastega jagamine. Tekst sisaldab mitmeid viiteid linkidena, seega võimaldab elektrooniline ligipääs kasutada noortel rohkemat infot.
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on lugeda KOV ja hariduse teemalehte ning koostada teksti põhjal argumente.

 1. Õpetaja tutvustab teemalehte ning ülesannet moodustada argumente.
 2. Õpilased loevad teemalehti ning moodustavad teksti kasutades etteantud teema(del) argumente. Argumente võib moodustada nii üksi kui gruppides. Soovituslik on õpetajal õpilastele määrata argumentide moodustamiseks pooled (teemat toetav või teemat ümberlükkav).
 3. Teemaleht „Kui hea on minu kodupaik hariduse omandamiseks?“ põhjal kasutatavad teemad argumentide moodustamiseks:

  Alushariduse rahastamisel tuleks panustada inimestesse mitte betooni
  Väikeste maakoolide sulgemine on põhjendatud
  Sisseastumiskatsed esimesse klassi tuleks kaotada
  Üldharidus peaks olema eestikeelne


 4. Õpilased esitavad järjest oma argumente. Teistel on kohustus kuulata, kas esitatav argument täidab argumendi mudeli kõik osad.
4. Tagasiside

Õpetaja juhib teiste õpilaste tagasisidet argumentidele ning lisab vajadusel enda kommentaarid. Soovi korral võivad argumendid olla sissejuhatuseks ka pikemale arutelule/reglementeeritud väitlusele valitud teemal.