Lugemisülesanne – haridus

Kooliaste: gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema: Kohalike omavalitsuste roll hariduse valdkonnas
Tunni eesmärgid:

 • Argumenteeritud eneseväljenduse arendamine
 • Funktsionaalse ja struktureeritud lugemisoskuse arendamine
 • Eesti keele riigieksamiks harjutamine
Hindamine:

 • Hinnata vastavalt riigieksami hindamise põhimõtetele
 • Soovi korral võib hinnata argumentide koostamist

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Argumendi mudeli tutvustamine/kordamine
 • Kohalike omavalitsuste ülesannete teemaline arutelu
2. Ettevalmistus

 • Õpetajale sobivamate lugemisülesande küsimuste väljavalimine
 • Teemalehe väljaprintimine või muul viisil õpilastega jagamine.
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on lugeda KOV ja hariduse teemalehte ning vastata teksti põhjal küsimustele.

 1. Õpetaja tutvustab teemalehte ning ülesannet vastata teemalehe põhjal 3-4 küsimusele. Vastused  peavad  olema  sidusad  ja  normikirjakeelsed.  Vastuste  oodatav  pikkus  on  50–100  sõna.
 2. Õpilased loevad teemalehti ning vastavad kirjalikult etteantud küsimustele.
 3. Teemaleht „Kui hea on minu kodupaik hariduse omandamiseks?“ põhjal esitatavate küsimuste valik:

 • Analüüsi teksti põhjal, kuidas on kvaliteetse alushariduse pakkumine seotud erasektoriga?
 • Milline võib olla potentsiaalne negatiivne tagajärg lasteaiahoonete tehnilisele võimekusele tähelepanu pööramisel alushariduse kvaliteedile?
 • Milliseid negatiivseid mõjusid avaldab ebatõhus koolivärk väikekohtadele? Too tekstist vähemalt 4 näidet.
 • Milliseid üldistusi saab teha joonisel kujutatud Eesti kaardi ja informatsiooni põhjal? Anna välja toodud üldistusele ka enda poolne selgitus, miks see nii on.
 • Kuidas defineeriksid teksti põhjal mõistet „sotsiaalne õiglus“? leia tekstist kaks näidet, kus esineb haridusvaldkonnas sotsiaalse õigusega probleeme.
 • Analüüsi teksti põhjal, miks on kohalikel omavalitsustel eriti oluline pöörata tähelepanu huvihariduse arendamisele?
 • Too tekstile toetudes välja kolm peamist valdkonda, mida KOV peaks Sinu hinnangul Sinu kodukohas hariduse valdkonnas muutma?
4. Tagasiside

Õpetaja loeb õpilaste vastuseid ning tagasisidestab neid teemakohasuse ning soovi korral ka õigekirja põhjal. Soovi korral võiks järgneda õpilastevaheline õpetaja poolt juhitud arutelu valitud küsimuste üle.