Lugemisülesanne – abivajajad

Kooliaste: gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema: Kohalike omavalitsuste roll hariduse valdkonnas
Tunni eesmärgid:

 • Argumenteeritud eneseväljenduse arendamine
 • Funktsionaalse ja struktureeritud lugemisoskuse arendamine
 • Eesti keele riigieksamiks harjutamine
Hindamine:

 • Hinnata vastavalt riigieksami hindamise põhimõtetele
 • Soovi korral võib hinnata argumentide koostamist

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Argumendi mudeli tutvustamine/kordamine
 • Kohalike omavalitsuste ülesannete teemaline arutelu
2. Ettevalmistus

 • Õpetajale sobivamate lugemisülesande küsimuste väljavalimine
 • Teemalehe väljaprintimine või muul viisil õpilastega jagamine.
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on lugeda KOV ja abivajajate teemalehte ning vastata teksti põhjal küsimustele.

 1. Õpetaja tutvustab teemalehte ning ülesannet vastata teemalehe põhjal 3-4 küsimusele. Vastused  peavad  olema  sidusad  ja  normikirjakeelsed.  Vastuste  oodatav  pikkus  on  50–100  sõna.
 2. Õpilased loevad teemalehti ning vastavad kirjalikult etteantud küsimustele.
 3. Teemaleht „Kui hea on minu kodupaik abivajajale?“ põhjal esitatavate küsimuste valik:

 • Millised on omavalitsuste omavahelised koostöövõimalused, mis parandavad elanike elutingimusi? Toeta vastust kahe näitega tekstist.
 • Analüüsi kõnekäändu „kus on, sinna tuleb juurde“ tekstis leitud näidete põhjal.
 • Miks ei ole EL ühtekuuluvusfondi võimalusi täna Eestis kõige efektiivsemalt kasutatud?
 • Selgita, kuidas on omavahelises seoses elanike väljaränne ja kvaliteetsete teenuste pakkumine omavalitsuses?
 • Analüüsi tekstis kirjeldatud informatsiooni kasutades, kui hästi saab Sinu hinnangul Sinu omavalitsus hakkama abivajajatega?
4. Tagasiside

Õpetaja loeb õpilaste vastuseid ning tagasisidestab neid teemakohasuse ning soovi korral ka õigekirja põhjal. Soovi korral võiks järgneda õpilastevaheline õpetaja poolt juhitud arutelu valitud küsimuste üle.